Sihtasutuse ACADEMIA ARTIUM LIBERALIUM põhikiri

 I. ÜLDSÄTTED

1.1. Sihtasutuse nimeks on Sihtasutus ACADEMIA ARTIUM LIBERALIUM (edaspidi: Sihtasutus).

1.2. Sihtasutuse asukohaks on Tartu linn, Eesti Vabariik.

1.3. Sihtasutuse eesmärk on avalikes huvides humanitaar-, reaal-, loodus- ning majandusteaduste alaste teadmiste kogumine, arendamine ja edasiandmine.

1.4. Sihtasutusel on õigus olla liikmeks mittetulundusühingutes, mille tegevuse eesmärgid soodustavad Sihtasutuse enese eesmärgi saavutamist.

1.5. Eesmärgi saavutamiseks täidab Sihtasutus muuhulgas järgmisi ülesandeid, kasutades selleks Sihtasutuse vahendeid:

a) finantseerib humanitaar-, reaal- ja majandusteaduste alast teadustööd ning selle avaldamist ja populariseerimist;

b) koordineerib teadustöö tulemuste avalikustamist nii meediakanalite kui ka avalike seminaride vahendusel, vajadusel ka muudel viisidel;

c) osaleb muudes era-, avaliku ja kolmanda sektori projektides kooskõlas sihtasutuse eesmärgiga, vajadusel neid ka algatades;

d) koordineerib stipendiumiprogrammide loomist ja täitmist.

e) soetab erialakirjandust, inventari ja/või aparatuuri jmt;

f) teostab vajadusel kirjastustegevust;

g) viib läbi teadusuuringuid;

h) korraldab televisiooni- ja/või raadiosaateid, interneti- jm projekte;

i) juhendab, toetab ja finantseerib vajadusel uurijaid, uurimisgruppe, uuringu- ja õppeprogramme, uurimisreise;

j) osaleb teadus- ja/või hariduskonverentsidel;

k) palkab vajadusel töötajaid, maksab tasu lektoritele ja finantseerib majandustegevust;

l) üürib oma tegevuse jaoks vajalikke ruume;

m) pakub konsultatsioone ja ekspertarvamusi;

n) teeb koostööd ja sõlmib lepinguid Eesti jt riikide haridus-, teadus- jm asutustega;

o) teostab muud tegevust, mis vastab Sihtasutuse eesmärgile.

 

II. VARA

2.1. Sihtasutus saab oma vara annetustest, kingitustest, pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest, Sihtasutuse põhikirjalise eesmärgi saavutamist toetavast majandustegevusest ja muudest allikatest.

2.2. Sihtasutusele üleantava vara võtab vastu ja korraldab selle üle arvepidamise Sihtasutuse juhatus.

2.3. Sihtasutuse vara kasutamine ja käsutamine toimub juhatuse poolt. Juhatus peab lähtuma nõukogu seaduslikest korraldustest.

2.4. Sihtasutusel on vastavalt seadusele õigus välja anda toetusi ja stipendiume soodustatud isikutele.

2.5. Sihtasutuse soodustatud isikuteks on akadeemiliselt võimekad isikud, kelle tegevus vastab Sihtasutuse eesmärgile kooskõlas nõukogu poolt kehtestatud tingimustega.

2.6. Sihtasutus ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

 

III. JUHTIMINE

3.1. Sihtasutuse organid on juhatus ja nõukogu. Juhatusse määrab nõukogu 1 (ühe) kuni 3 (kolm) liiget, kelle volitused kestavad 3 (kolm) aastat. Juhatuse liikmete määramisel ja tagasikutsumisel lähtub nõukogu seadusest. Juhatuse liikmetele on õigus maksta tasu vastavalt seaduses sätestatud tingimustele. Lepingu juhatuse liikmega sõlmib nõukogu esimees.

3.2. Sihtasutuse juhatus juhib ja esindab Sihtasutust lähtudes seadusest ja nõukogu otsustest.

3.3. Sihtasutuse nõukokku kuulub 5 (viis) liiget, kes määratakse asutajate poolt 5 (viieks) aastaks. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe. Asutajate otsusel on õigus maksta nõukogu liikmetele tasu vastavalt seaduses sätestatud tingimustele. Lepingu nõukogu liikmega sõlmib asutajate poolt määratud asutaja.

3.4. Nõukogul on õigus valida Sihtasutusele audiitor, kelle volitused kestavad 3 (kolm) aastat.

3.5.. Asutajad võtavad otsuseid vastu üldkogul, mis on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt kaks kolmandikku asutajatest. Asutajate üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenutest. Häälte võrdse jagunemise korral loetakse, et otsust ei ole vastu võetud.

 

IV. LÕPPSÄTTED

4.1. Sihtasutuse põhikirja muutmise, samuti Sihtasutuse ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustab asutajate üldkogu.

4.2. Asutajatel on õigus sihtasutus tegevus lõpetada kui tegevus ei vasta seaduse nõuetele või sihtasutuse eesmärkidele või kui sihtasutuse vara on eesmärgi saavutamiseks ilmselt ebapiisav ja piisava vara omandamine lähitulevikus on ebatõenäoline.

4.3. Sihtasutuse lõpetamisel antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.